Bonitetna ocena podjetja prikazuje uspešnost njegovega poslovanja

Bonitetna ocena podjetja ali tveganje plačilne nesposobnosti prikazuje njegovo uspešnost in učinkovitost v preteklem letu. Skupek standardiziranih in objektiviziranih podatkov je merilo, s katerim se presoja njegova finančna zanesljivost. Višja, kot je ocena, manjše je tveganje pri sklepanju poslov s takšnim partnerjem.

Ocene se razdelijo na tri vrste, in sicer kreditno, ne-kreditno in ostalo bonitetno. Treba je poudariti, da ocenjevalci pri opredelitvi uporabljajo različno metodologijo, kar se odraža v različnih načinih ocenjevanja. V nekaterih družbah so lahko ocene izražene z najvišjo A ali celo AAA, medtem, ko so najnižje označene z E. Spet drugje, pa so označene s številkami od 10 (najvišje) do 1 (najnižje). Ocene so opredeljene z verjetnostnim razponom, da bo prišlo do vsaj enega neplačila v obdobju enega leta.

Boniteta je ključna komponenta dokumenta, imenovanega bonitetno poročilo. Slednje predstavlja kredibilen dokument, ki ga pripravi usposobljena družba za finančne rešitve. Ta vsebuje vse informacije o določenem podjetju (najsi gre za slovensko ali tuje). Preverjanje bonitete podjetij je pametna poteza, saj omogoča preprostejše in hitrejše odločanje o sodelovanju z določenim subjektom. A pri tem je poglavitno vedeti, da se ocene razlikujejo glede na regije in države, kar je treba upoštevati pri mednarodnem poslovanju.

Bonitetna ocena podjetja

Bi vas moralo skrbeti za bonitetno poročilo vašega podjetja?

Preverjanje bonitete podjetij poda hiter vpogled v to, kakšen je morebitni poslovni partner, saj odraža kakovost njegovega delovanja. Letno poročilo je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila, pri čemer prvo poda informacije o vodenju in učinkovitosti določenih strategij glede na dobičkonosnost. Drugo pa informacije o doseženem delu in uspehih.

Bonitetno poročilo je izčrpen pregled delovanja, ki vsebuje podatke, kot so boniteta, višina kreditnega priporočila ter podatki o povezanih družbah, lastništvu in vodstvu. Prav tako pa vključuje še računovodske izkaze (bilanca stanja, izkaz uspeha), plačilne navade, podatke o uvozu in izvozu itd. Vsebina in količina podatkov se skupaj s ceno nekoliko razlikujeta po državah.

Torej bi vas moralo skrbeti za boniteto vašega podjetja? V kolikor mu želite zagotoviti konkurenčnost na nenehno spreminjajočem se trgu, je odgovor, da. Skrb za boniteto je vaša dolžnost, saj pomembno vpliva na poslovanje - ne glede na to, ali se tega zavedate ali ne. Številne organizacije želijo poznati poslovanje svojih bodočih poslovnih partnerjev, še preden se dogovorijo za sodelovanje. To pomeni, da četudi vi ne preverjate bonitetne ocene podjetja, jo nekdo drug zagotovo.

preverjanje bonitete podjetij

Kako se pridobi bonitetna ocena podjetja in kateri dejavniki vplivajo nanjo?

Bonitetna ocena podjetja odraža njegovo uspešnost in mnogi jo pridobijo zaradi negotovega svetovnega gospodarstva. Slednji je v zadnjih nekaj letih doživel precej pretresov, ki so se odrazili v višjih cenah življenjskih potrebščin in energentov. Zaradi tega morajo biti številne organizacije še bolj previdne pri sklepanju poslov še zlasti z novimi poslovnimi partnerji.

Dobro poslovanje si mnogi zagotovijo s pridobitvijo bonitetnega poročila. Zanj so največkrat dovolj točen naziv družbe, naslov in država, zaželena pa je še identifikacijska številka oziroma matična ali davčna številka.
Preverjanje bonitete podjetij je poglavitno pri uspešnem delovanju. A treba se je zavedati, da na samo oceno vplivajo različni dejavniki. Eden izmed glavnih je finančni položaj. Vanj so zajeti dobiček, razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi finančnimi obveznostmi, finančna stabilnost, zadolženost, prihodki in številni drugi finančni parametri.

Pomemben dejavnik je še zgodovina plačil. V kolikor organizacija zamuja pri plačilih, se to odrazi pri nižji oceni. Na slednjo vplivajo še nestabilnost na svetovnih trgih, ki posledično vpliva na dobiček firme ter politika, in pravne razmere v državi, v kateri posluje. Eden izmed odločilnejših dejavnikov je tudi industrija, v kateri deluje organizacija ter konkurenca, ki jo ima v tej panogi. Oceno pa poveča še zanimanje investitorjev, kar je največkrat posledica vlaganja organizacije v razvoj in inovacije.

Za boljše obvladovanje terjatev pa je pred vložitvijo tožbe smiselno pridobiti vpogled v poslovanje in finančno stanje dolžnika. To se imenuje bonitetna razvrstitev terjatev. Ta je narejena na podlagi različnih kriterijev. Med drugim zajema čas od zapadlosti terjatev, znesek terjatev, oceno dolžnika ter pravni naslov, iz katerega dolg izvira (storitev, posojilo, prodaja blaga). Prav tako vključuje še razpoložljivost podatkov o terjatvi (finančni podatki, stanje dokumentacije) in kako se je izvajala izterjava terjatev oziroma dolga do trenutka prenosa.

bonitetno poročilo

Kakšne so prednosti preverjanja bonitete podjetij?

Preverjanje bonitete podjetij je vse pogostejša praksa, saj je tveganje neplačila v trenutni gospodarski situaciji postalo neodgovorno. Mnoge organizacije se namreč zavedajo, da lahko izpad prihodkov v teh nepredvidljivih ekonomskih razmerah vodi v škodo nepredstavljivih razsežnosti. Da bi to preprečile firme v začetni fazi sklepanja poslov sprejmejo določene ukrepe, eden izmed mnogih je pridobitev bonitetnega poročila bodočega sodelavca.

S tem si pridobijo podatke o lastništvu in vodstvu podjetja, bilanco stanja in druge finančne kazalnike ter višino kreditnega priporočila. Slednja poda informacijo, do katere vrednosti je relativno varno sklepati posle z naročnikom. S pridobitvijo poročila si organizacije zagotovijo uspešno sodelovanje z naročnikom, s katerim še niso sodelovale ter se izognejo morebitnim težavam zaradi neplačevanja.

Seveda pa to ni edini razlog za pridobitev poročila, saj je to ključno tudi pri udeležbi na javnih razpisih in tedaj, ko firma potrebuje kredit. Bonitetna ocena podjetja dopušča, da to za ugodno ceno preveri potencialne sodelavce, zmanjša tveganje ter se lažje odloči za sodelovanje.